ABC Kimya Olarak, Tüm Ürün Portföyümüz İle Fuara Katılım Sağlayacağız

Piyasaya ilk kez sunacağımız ürünler daha ön planda yer alacaktır. Bizim firma olarak başlıca mottolarımızdan bir tanesi; “yeni ürün” dür.

ABC Kimya Dış Ticaret Yöneticisi Yaser Burak CEYLAN röportaj so­rularımıızı şu şekilde yanıtladı;

Bize biraz firmanızdan bahseder misiniz?

ABC Kimya firmamız 2007 yılında faaliyetlerine başlamış olup daha iyi ve daha sağlıklı ürünler üretmek amacıyla bilim, bilgi ve tecrübeyi bir araya getirmiştir. Firmamız 2017 yılında Sika Yapı Kimyasalları bün­yesine katıldıktan sonra Sika’nın sektördeki yüz yılı aşkın birikmiş tec­rübesini, bilgisini, gücünü ve tekno­lojisini de kullanarak tüm süreçle­rinde iyileşme, gelişme ve yenilik arayışı ile yapıştırma ve sızdırmazlık sektöründe ülkemizde ve dış pazar­larda aranılan bir marka olmakta­dır.

İstanbul 2019 Yapı Fuarı’ndan bek­lentileriniz ve fuar ile ilgili hedefleri­niz nelerdir?

Firmamızın Yapı Fuarı’ndan tabii ki en büyük hedefi daha önce ulaşa­madığımız, görüşemediğimiz, ken­dimizi ve markamızı anlatamadı­ğımız kişilere, firmalara ürünlerimizi, firmamızı, ayrıcalıklarımızı anlatabil­mek ve yeni iş ortakları kazanmak­tır.

Fuarda hangi ürünlerinizi sergileye­ceksiniz? İlk kez piyasaya sunaca­ğınız ürünleriniz bulunuyor mu?

Biz ABC Kimya olarak tüm ürün portföyümüz ile fuara katılım sağ­layacağız ancak tabii ki burada piyasaya ilk kez sunacağımız ürün­ler daha ön planda yer alacaktır. Bizim firma olarak başlıca mottola­rımızdan bir tanesi; “yeni ürün” dür. Sektördeki gelişmeleri ve ihtiyacı izleyerek bu ilkemize uygun olarak en uygun ve yenilikçi ürünleri iş or­taklarımıza her daim sunmaktayız.

İstanbul 2019 Yapı Fuarı’nın sektöre ne gibi etkileri olacağını düşünü­yorsunuz?

Tabii malum ülkemizin mevcut eko­nomik şartları sebebiyle şu an için daralan bir sektörümüzün fuarı ol­ması, burada yurtdışından gele­cek olan yatırımcıları görmek tüm katılımcıları memnun edecektir. Bunun da pozitif etkilerini görmeyi arzulamaktayız.

Bu yıl ziyaretçilerin hangi ülkeler­den katılım göstermelerini bekli­yorsunuz?

Öncelikle yakın coğrafyamızda olması sebebiyle Gürcistan, Azer­baycan, Irak, Yunanistan, Bulgaris­tan ve diğer balkan ülkelerinden katılım sağlanacağını her fuarda görmekteyiz. Bunun dışında inşaat ve yapı sektörünün gelişmekte olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri­nin (Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan) gibi ülkelerden ka­tılımcıları görmemiz mümkün ola­caktır. Bizim beklentimiz Şili, Brezilya, Kolombiya, Peru gibi Güney Ame­rika ülkelerinden de katılımcıların gelmesi ve pazarlarımızın çeşitliliği­nin artmasıdır.

Türk yapı sektörünün gelişimi ve fuarın, sektörün dış pazarda tanın­ması açısından oynadığı rol hak­kında neler söylemek istersiniz?

Yapı Fuarı gibi uluslararası düzeyde gerçekleşen fuarların Türk yapı sek­törünün gelişiminde ve zaten yurt­dışında yüksek düzeyde faaliyet gösteren sektörümüzün oyuncuları için, pazar çeşitlendirmesinde ve nakit akışın daha kuvvetli olduğu dış pazarlarda çalışılması, sektörün nefes alması açısından kritik rol al­dığını düşünmekteyiz.

Son olarak neler söylemek istersi­niz?

ABC Kimya olarak başta tüm katı­lımcı firmalara ve çalışanlarına ba­şarılar dileriz. Bunun dışından fuarı organize eden, katkı sağlayan tüm herkese firmamız olarak teşekkür ederiz.

Bir Yorum Yazın..