Çatıder’den İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasından Uyarı: ’’İş Kazalarının Büyük Bölümü İnsan Hatasından Kaynaklanıyor’’

Çatı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Şenal, alınan tüm önlemlere rağmen dünya genelinde ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarının meydana geldiğini söyledi. Avrupa Birliği (AB) resmi istatistik ofisi Eurostat ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre Türkiye’nin, Avrupa’da iş kazalarında en fazla insanın hayatını kaybettiği ülke konumunda bulunduğunu hatırlatan Şenal, “İş
kazalarının büyük bölümü insan hatası kaynaklı. Güvenlik önlemlerinin alınması ve yasal tedbirler çok önemli ancak ilk sırada eğitim var. İş kazalarını sadece düzenlemelerle önlememiz mümkün değil” dedi.

ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Şenal, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Gü­venliği Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, çatı sektörün­de iş sağlığı ve güvenliğinin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“2012 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş kazaları hakkında kapsamlı bir dü­zenleme getirilmiştir. Bununla birlik­te şantiyelerde İSG uzmanları vası­tasıyla kazaları önlemeye yönelik eğitim çalışmaları da devreye gir­miştir. Ancak maalesef iş kazaların­da önemli bir azalmanın olmaması, ölüm ve ciddi yaralanma ile sonuç­lanan kazaların devam etmesi, uygulanan kanun ve düzenleme­lerin, şantiyede alınan tedbirlerin yeterli olamadığını göstermektedir. Bu doğrultuda, uygulanan yasal tedbirlerin ötesinde daha kapsamlı teorik ve pratik eğitimlerle, sektörde yer alan tüm tarafları kapsayacak şekilde farkındalık artırıcı uygula­malara geçilmesinin gerekli oldu­ğunu düşünüyoruz. Çatılarda çalı­şacak kişilerin yüksekte çalışma ve iş güvenliği konularında eğitimleri ve sertifikaları olmalı. Böylece çatı ustalarının yeni teknolojilere uyum sağlamaları, mesleki bilgi ve tecrü­belerini geliştirmeleri mümkün olur. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin meslek içine yayılması ve bu konu­daki bilinç düzeyinin, işverenler ve çalışanlarla sınırlı kalmayıp sektöre hizmet veren tüm taraflar ve çalı­şan ailelerini de içerecek biçimde artırılması sağlanmalıdır.

İlk sırada yüksekten düşme vaka­ları yer alıyor

İnşaat sektöründe meydana ge­len kazaların ilk sırasında “yüksek­ten düşme” vakalarının yer aldığını belirten Şenal, malzeme düşmesi ve malzeme sıçramasının ise çok yaşanan diğer kazalar olduğunu söyledi. Bir yapının çatısı, konum iti­bariyle “yüksekten düşme” riskinin en fazla olduğu bölüm olması ne­deniyle, en yoğun hassasiyetin çatı uygulamalarına gösterilmesi gerek­tiğini ifade etti.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlere büyük görev düştüğünü söyleyen Şenal, “6331 Sayılı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu, bünyesinde sadece bir çalışanı dahi olsa tüm işverenleri ilgilendi­riyor, işverene birçok yükümlülük getiriyor ve ağır cezai yaptırımlar öngörüyor.

Yapılan yasal düzenlemelerle, ara­larında inşaat ve yalıtım sektörünün de bulunduğu 40 meslekte yeterlilik belgesi olmayanların, ayrıca tehli­keli ve çok tehlikeli işlerde çalışan­ların mutlaka belge sahibi olması gerekiyor.” diye konuştu.

Şenal, iş sağlığı ve güvenliği açısın­dan örnek bir uygulamada olması gerekenleri şöyle sıraladı:

• İş yerinde iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri bulunmalı,

• İş yerinde sağlıklı ve güvenli ça­lışma ortamları oluşturulmalı,

• İş yerlerinde risk değerlendirme­si yapılmış ve güncelleniyor olmalı,

• Çalışanlar işe başlamadan önce sağlık taramasından geçme­li,

• Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan çatı işlerinde çalışacaklar yaptıkları işe uygun olduklarını belir­ten sağlık raporu almalı,

• İş yerleri acil durumlara karşı hazırlık koruma ve pasif (toplu koru­ma) emniyet tedbirleri alınmalı,

• Çalışanların işlerine uygun em­niyet donanımları bulunmalı, acil durum planı hazırlanmalı,

• Çalışan alanlarda aktif kişisel uygun emniyet donanımları bulun­malı.

ÇATIDER iş güvenliği bilincinin art­masına odaklanıyor

Şenal, ÇATIDER’in bu konuda önemli çalışmalara imza attığını belirterek, sözlerini şöyle tamamla­dı:

“Türkiye’de ilk kez düzenlenen Genç Çatıcılar yarışması ile ‘Türki­ye’de bina çatılarının doğru mal­zemelerle, yetkin uygulamacılarla, standartlara ve iş güvenliği kuralla­rına uygun olarak oluşturulmasına dikkat çekmeyi’, ‘alanında başarılı ve ihtisas sahibi uygulamacıların ödüllendirilmesi yoluyla iyi uygula­maları özendirmek ve yaygınlaş­tırmayı’ ve ‘uygulamacı, işveren ve son kullanıcıları bilinçlendirerek, sektöre çok yönlü katkı sağlama­yı’ amaçlıyoruz. Çatı sektörünün en büyük kuruluşu olarak, sektörün gelişmesi ve eğitimli iş gücümüzün artmasına yönelik çok önemli çalış­malar yürütüyoruz. Üniversitelerde öğrencilere teknik eğitim, ustalara mesleki eğitim ve çatıcılık eğitimi veren öğretmenlerimize güncel uy­gulamalar hakkında bilgi veriyoruz. ÇATIDER, inşaat sektöründe bir ilk olan e-öğrenme projesi ‘Yapı Oku­lu’ ile sektöre donanımlı yeni çalı­şanlar kazandırıyor. Yapı Okulu aynı zamanda yapı sektörünün tüm bi­leşenlerine kendi sektörel okullarını açma fırsatı da sunuyor. İsteyen sektörler Yapı Okulu bünyesinde kendi alanlarında uzaktan mesleki eğitim verebilecek.

Bir Yorum Yazın..