Özçelik Makina Olarak, Önümüzdeki Yıl Sektördeki 40. Yılımızı Kutlayacağız

Gerek yeni çalışma arkadaşlarımız, yeni sistemlerimiz gerekse yeni yapılanmamızla önümüzde ki 40 yılın temellerini şimdiden atmaya başladık. Bizim hedeflerimizin önemli bir kısmını bunlar oluşturuyor.
Çünkü Özçelik Makina’nın tek hedefi sadece ciro yapmak ya da makine üretmek değil bir değer sağlamak. Bu hedefi kendimiz ve ülkemiz adına gerçekleştirdiğimize inanıyoruz.

Özçelik Makine Satış ve Pazarlama Direktörü Volkan BİÇER röpartaj sorularımızı şu şekilde yanıtladı;

2019 yılının ilk yarısını geride bırak­tık. Yılbaşında belirlemiş olduğunuz hedeflerin ne kadarını gerçekleş­tirdiğinizi düşünüyorsunuz?

Hedeflerimizi her sene olduğu gibi bu senenin başında da “Kendimi­zi daha fazla nasıl geliştirebiliriz?”, “Pazar paylarımızı daha fazla na­sıl büyütebiliriz?” sorularına cevap arayarak belirledik. Hedeflerimizi belirlerken 2019’un oldukça çetin geçeceği yılın ikinci yarısından iti­baren belliydi. Yine de bir büyüme­yi öngördük ve şu anda da girdiği­miz yolda büyümeyi hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdik diye­bilirim. Elbette daha iyisini yapmak istiyoruz. Ancak ne yazık ki içinde bulunduğumuz durum özellikle yurt içi pazarda istediğimizi almamızı engelliyor. Lakin Özçelik bir dünya markası, dolayısıyla Türkiye piya­sasında oluşan dezavantajları yurt dışı piyasasında avantaja çevirerek değerlendiriyoruz.

Yurt dışında ciddi bir büyüme kay­detmeye başladık. Bu büyüme ile adetsel ve cirosal anlamda he-

deflerimizin tümünü gerçekleştirdik diyebilirim. Tabi bunun dışında he­deflerimizi sadece adet ya da ciro oluşturmuyor. Özçelik Makina ola­rak önümüzde ki yıl, sektördeki 40. yılımızı kutlayacağız. Dolayısıyla bir 40 yıl daha nasıl verimli çalışırız? He­saplarını yapıyoruz. Bunun için şirket içerisinde birçok yeniliğe imza attık. Gerek yeni çalışma arkadaşlarımız, yeni sistemlerimiz gerekse yeni ya­pılanmamızla önümüzde ki 40 yılın temellerini şimdiden atmaya baş­ladık. Bizim hedeflerimizin önemli bir kısmını bunlar oluşturuyor. Çünkü Özçelik Makina’nın tek hedefi sa­dece ciro yapmak ya da makine üretmek değil bir değer sağlamak.

Bu hedefi kendimiz ve ülkemiz adı-na gerçekleştirdiğimize inanıyoruz.

2019 yılının ikinci yarısı ve sonrasın­daki döneme ait hedefleriniz hak­kında bilgi alabilir miyiz?

2019 yılı beklentilerin olduğu kadar soru işaretlerinin de bir o kadar yo­ğun olduğu bir yıl. Seçimin yapılma­sı ve sonrasında İstanbul seçiminin yeniden tekrarlanıyor olması elbet­te ki kırgın olan yurt içi piyasasını bi­raz daha kırgın hale getirdi. Fakat öngörülerime göre eğer ekonomik ve politik alanlarda herhangi bir sı­kıntı ile karşılamazsak 2019’un son 4 ayı son yılların en iyi çeyreği olma­ya aday. Biz hazırlıklarımızı bu son 4 ayın oldukça hareketli geçeceğini öngörerek yapıyoruz. Öte yandan dediğim gibi yurt dışı pazarına ba­kacak olursak zaten geçen sene­nin üzerinde seyrettiğini ve beklen­tileri oldukça karşıladığını görürüz. Tablonun bu şekilde devam ede­ceğini düşünüyorum. Elbette Öz­çelik Makina olarak bizim hedefi­miz, yurt dışı hedefini öngörümüzün de üzerine çıkartmak. Bu hedefi gerçekleştirmek adına hem ekibi­mizi hem de vizyonumuzu genişleti­yoruz. Eğer yılın geri kalanı beklenti­lerimiz doğrultusunda ilerlerse 2020 yılının tohumlarını 2019’dan atmayı istiyoruz.

2018 yılı ile kıyasladığınızda 2019 yılının ilk yarısı hakkında neler söy­lemek istersiniz?

Kıyas götüremeyecek kadar sıkın­tılı bir ilk yarıydı diyebilirim. Çünkü 2018 yılının Ramazan ayına kadar olan ilk 6 aylık dönemi çok hareket­liydi. 2018 yılı için son 3 – 4 yılın en iyi dönemi diyebilirim fakat özellikle Temmuz ayından sonra başlayan dalgalanma ve devamında oluşan durumlar 2019’u maalesef beklen­tilerin dışına attı. Ve tabii bir de se­çim etkisi vardı. Maalesef Türkiye ekonomisi seçimden hemen etkile­nebilen bir ekonomi. Ama öte yan­dan bütün bu krize, sıkıntıya ve dal­galanmalara rağmen de ayakta kalabilen güçlü bir ekonomi. Dola­yısıyla birbirleriyle mukayese edile­mez dememde ki ana sebep 2018 ikinci yarısında ki sıkıntıların 2019’un ilk yarısına taşmasından kaynaklıy­dı. Ama 2018’in ilk yarısıyla 2019 un ikinci yarsını topladığınızda aslında 1 yılı kaybedilmiş ama tam anla­mıyla da 1 yıla tekabül eden verimli bir dönem olacağını öngörüyorum.

2019 yılı içerisinde piyasaya sun­duğunuz veya sunmayı planladığı­nız yeni ürünleriniz bulunuyor mu?

Lansmanını Avrasya Pencere Fua­rı’nda yapmış olduğumuz ve büyük ilgi gören GARNET X5 (GARNET 5 EKSEN) makinamızı bu sene sek­törle buluşturduk. Endüstriyel ve standartların dışında farklı profiller üzerinde özel işlemler yapmak için geliştirdiğimiz GARNET X5’in atölye­lerin vazgeçilmez makinası olaca­ğına inancımız tam. Ayrıca farklı açı ve kalınlıklarda alüminyum, PVC ve ahşap profilleri kesmek için ideal bir tasarıma sahip olan GEMI­NI serisini de geliştirme çalışmalarını tamamladık. Yaptığımız geliştirme çalışmaları sayesinde kesim kapa­sitesini arttıracak, daha hassas ve daha geniş kesimlerle kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına kolay çözüm­ler sunacağız. Ahşap, alüminyum ve PVC profillerin kesim işlemleri için kullanılan Portatif Radyal Kesim Makinesi NOVA isimli makinamız da kullanıcıların ihtiyaçlarına kolay çö­zümler sunmak amacıyla piyasaya yeni sürdüğümüz makinalarımız arasında.

2019 yılında katıldığınız ya da ka­tılmayı planladığınız fuarlar var mı? Tanıtım konusunda gerçekleştire­ceğiniz faaliyetler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Hemen hemen dünya pazarının nabzını tutan, tüm sektör fuarlarına bireysel veya bayilerimizle birlikte katılım sağlıyoruz. 2018 de yoğun bir fuar takvimimiz vardı. Bildiğiniz gibi özellikle yurt dışında bulunan sektör fuarları 2 sene arayla yapılı­yor. Bu nedenle bu yıl sadece Ey­lül ayında Amerika’da yapılacak olan GlassBuild Atlanta 2019 fua­rında bayimizle birlikte makinaları­mızı sergileyeceğiz. Ağırlıklı olarak fuar yılımız 2020 olacak. Katılaca­ğımız fuar ve sektörel etkinlikleri www.ozcelik.com adresimizden mutlaka duyuruyoruz. Bizi ve etkin­liklerimizi buradan takip edebilirsi­niz.

Son olarak neler söylemek istersi­niz?

Öncelikli olarak sektör duayenle­rimizden sn. Murat MIŞIL’ı kaybet­menin derin üzüntüsü içinde oldu­ğumu belirtmek isterim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli yakınları­na ve sektörümüze başsağlığı dili­yorum.

Giderek çetinleşen piyasa şartların­da yurt içi pazarının iyice daraldı­ğını görmemek mümkün değil. Hali hazırda sıkıntılı olan yurt içi piyasa­sını yabancı üreticilerin uyguladığı politikalar ise daha kötü hale geti­riyor. Yerli üreticiler, yurt dışında ol­duğu kadar yurt içinde de ciddi bir haksız rekabetin içinde. Ülkemize has uygulanan fiyat gibi etik olma­yan birçok sorunla boğuşuyoruz. Hakkımızı koruyacak, haksız reka­beti önleyecek, farklı fiyat politika­larını düzenleyerek Türk üreticiler arasında birlikteliği sağlayacak bir oluşumun eksikliğini yurt içi ve yurt dışı pazarda fazlasıyla hissediyoruz. Hep söylüyoruz, söylemeye de de­vam edeceğiz; bir STK’nın kurulup özellikle marka haline gelmiş Türk makinalarını bir araya getirip güç­lerini birleştirerek haksız rekabetin önüne geçmesi gerekiyor. Hem yurt içi piyasasını rahatlatmak hem de ihracat payımızı artırmak için sektörün önde gelen tüm üretici­lerinin senkronize hareket etmesi şart. Bu nedenle ivedilikle tüm sek­tör temsilcilerinin tek bir çatı altında toplanması gerekiyor.

Bir Yorum Yazın..