profine, Türkiye Pazarında Yatırımlarına Devam Edecek

Pazardaki organizasyonumuzu ve yapımızı daha da geliştirip, büyüteceğimiz konusunda kararlıyız. Tam olarak kesin bir termin belirtmemiş olsak da Eylül ayı gibi pazara sunacağımız yeni ürünlerimizle pencere ürünlerine önemli fırsatlar sunacağımızı söyleyebilirim.

Profine Satış Direktörü Robert THIROFF ile ger­çekleştirdiğimiz söyleşide sorularımızı şu şekilde yanıtladı;

Profine için Türkiye’nin stratejik öneminin vurguladınız. Bu konuda ne söylemek istersiniz ?

Türkiye kesinlikle çok önemli bir pa­zar. Profine olarak bizim için her zaman önem verdiğimiz bir pa­zar oldu, olmaya devam edecek. Hatta stratejik olarak odaklandığı­mız bir pazar dersem daha doğru olacaktır. Her zaman bu pazara yatırım yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Uzun bir süredir bu pa­zardayız. Almanya’da da yüksek enerji verimliliği sağlayan pence­re sistemlerine yatırım yaptık. Tüm dünya şu anda emisyonların düşü­rülmesi, enerji giderlerinin azaltılma­sı üzerine çalışmalar yapıyor. Buna hizmet eden ürünler tercih ediyor.

Türkiye’ye bakacak olursak, bir ge­nişleme, büyüme söz konusu. Kent­leşme, dönüşüm projeleri devam ediyor. Sadece İstanbul ölçeğine bakacak olursak 16 Milyondan faz­la kişinin yarattığı hava kirliliği, gü­rültü iklimlendirme enerjileri dikkate alındığında enerji tasarrufu sağla-yan ürünler ön plana çıkıyor.

Biz hem dünyada bu ürünleri eş za­manlı olarak sunuyoruz. Bizim şirket sahibimizin de vizyonu ile “Gelece­ğin Pencereleri” nasıl olmalı konulu araştırmalarımız her zaman devam ediyor. Şu anda kullanılan çoğu pencere sistemi eski moda oldu. Diğer bir deyişle günümüzde talep edilen ihtiyaçları maalesef karşılaş­mıyor. Bugün artık pasif, sıfır karbon gibi başlıklar gündemi oluşturuyor.

Bizim ürünlerimizle bu gündemde yer alabilmek mümkün olmuyor. Estetik açıdan da talepler arttı. Ah­şap bitişler, alüminyum bitişler lami­nasyon teknolojilerinin gelişmesi ile talepleri fazlasıyla karşılar duruma geldi. Tüm bunlar yüksek yatırım maliyetleri demek. Büyük bir firma iseniz bu yatırım gücüne de sahip­siniz demektir. Global olunca da bunu tüm pazarlarınıza ulaştırmak, sunmak durumundasınız. Bugün maalesef birçok firmadan pazarı terk ettiğini görüyoruz. Kârlı­lıklar yeni bir ürün oluşturmayı sağ­lanıyorsa bu gibi durumlar oluşabi­liyor. Gelişmeleri takip etmezseniz, size ile doğru bir yol yok demektir. Sa­dece Türkiye’de değil tüm dün­yada o ülkenin lokal firmaları fiyatı her geçen gün aşağı çekerek satış yapmaya çalıştığında gelecekte yatırım yapacak kaynağı olmaya­cak demektir. Bu da uzun süreli bir oluşum sağlamaz. Diğer bir deyişle başarılı olamayacaklar demektir.

Biz her zaman uzun dönemli çalış­malar hedefleriz. Bu bulunduğu­muz tüm pazarlarda çok dikkat ettiğimiz bir konudur. Çin, Türkiye, Kuzey Amerika diğer ülkelerde dü­şük performanslı, düşük kaliteli ve düşük fiyatlı ürün sunan rakiplerimi­zin pazarlardan çekildiğini ve ürüne yatırım yapmayan firmaların payını kaybettiğimizi görüyoruz. Bu Profine Grubu olarak bize yeni fırsatlar ge­tiriyor.

Biz hiçbir zaman pazarda en ucuz olmayı hedeflemeyiz. Bizim ama­cımız yüksek performanslı, yüksek kaliteli ürünleri rekabet edilebilir fi­yatlarla sunmak olmuştur.

Rekabet her zaman olmuştur, ola­caktır da. Fakat biraz da oran önemli Bu konuda ne söylemek istersiniz ?

Kesinlikle katılıyorum. Rekabet belirli bir çerçevede tüm firmalar için fay­dalıdır. Bu noktayı dikkate almak gerekir.

Şu anda Türkiye için 2020 planla­rımızı yapıyoruz. Yeni bir depo için yatırım yapacağız. Yeni bir pazar­lama ve satış stratejisi hazırlıyoruz. Ekibimize yeni kişileri dahil ederek büyüyeceğiz. Çok iyi motive olmuş bir ekibimiz var. Zaman zaman de­ğişiklikler olması da normaldir. Ka­zanmayı hedefleyen, ileri bakan bir yapımız var. Pazarda sıkıntılar da olabilir. Biz pazarda olmaya devam edeceğiz.

Benim sektörde 20. Yılım, sektöre girdiğimde Profine Türkiye pazarın­da vardı, hala devam ediyor.

Kesinlikle uzun dönemli hareket etmek bizim için önemli. Pazarda­ki organizasyonumuzu ve yapımızı daha da geliştirip, büyüteceğimiz konusunda kararlıyız. Tam olarak kesin bir termin belirtmemiş olsak da Eylül ayı gibi pazara sunaca­ğımız yeni ürünlerimizle pencere ürünlerine önemli fırsatlar sunaca­ğımızı söyleyebilirim. Şu anda Türki­ye ofisimizde, Almanya’dan gelen ekip arkadaşlarımızla yeni ürünler ve yeni pazarlama stratejileri üze­rinde toplantılarımız devam ediyor.

Satış ekibimizin gelecek sene ile ilgili hedefleri ve ihtiyaçlarını belirliyoruz. 2020 yılı Fensterbau senesi olması açısından da önemli. Fensterbau fuarı bizim her zaman çok özel olarak hazırlandığımız ve tüm dün­yadan iş ortaklarımızla bir araya geldiğimiz bir buluşma noktası. Yeni pencere üreticileri ve uygulayıcıları da standımıza yeni ürünlerimizi ve stratejilerimizi görmek üzere davet ediyoruz. Mimarlar ve Mühendisleri de standımızda ağırlamak önem verdiğimiz konuların başında geli­yor.

Günümüzde mimarların karar veri­ci konuma gelmesi ile dikkatlerini çekmek önemli oldu.

Kesinlikle tasarımın önem kazandığı günümüz uygulamalarında Premi door gibi geniş açıklıkları bölme­den geçmeyi sağlayan ürünlerimiz Mimarlara tasarımlarında manza­radan fedakarlık etmeden hareket imkanı sunuyor. Hepimiz için evi­miz, yaşam alanımız çok önemli ve yaptığımız en önemli yatırım. Evimiz dinlendiğimiz, yenilendiğimiz yer. Kapınızı kapattığınızda istenmeyen gürültünün dışarıda kalıyor olması, iklimlendirmenin en iyi ve ekono­mik şekilde sağlanması, gün ışığının maksimum verimlilikle kullanımı çok önemli konular. Bizim ürünlerimiz bunları sağlamayı hedef alarak üretiliyor. Diğer taraftan enerji mali­yetleri her geçen gün artıyor. Hükü­met yetkilileri, ilgili bakanlıklar enerji verimliliği sağlayan ürünlerin kullanı­mına verdikleri desteği her geçen gün artırıyor. Hepimizin kazançları belli ve enerji artışı bizlerin kazanç artışı ile kıyaslandığında çok geride kalıyor. Yani bugün bizim ürünlerimi­zi satın alırken bir yatırım yapıyorsu­nuz ve gelecekte sağlayacağınız tasarrufun temelini oluşturuyorsu­nuz.

Akıllı ürünlere yatırım yapmak ge­lecekte sağlanacak tasarruf ile bireysel ve ülke ekonomisine katkı sağlamak anlamına geliyor. Gitti­ğim birçok ülkede de sıfır karbon için yapılan çalışmalara şahit olu­yorum. Ürettiğimiz ürünlerin bu ko­nuda sunduğu avantajların altını çiziyoruz.

Bugün sağlayabildiğimiz standart­ları gelecekte de sağlamak gerekli önemleri bugünden almakla müm­kün olacaktır. Hükümetlerin ve ilgili Bakanlıkların da bunu desteklediği­ni görmek oldukça sevindirici.

Ülkemizde artık Sıfır Karbon, Passi­ve House gibi konular dikkate alın­maya başladı. Bir yapı yapılırken doğru malzeme seçimi ile gele­cekte tasarruf sağlamanın müm­kün olacağı dikkate alınarak plan yapılıyor.

Kesinlikle olması gereken de bu. Herkes evini alırken doğal olarak pencerenin yapıldığı PVC’nin bi­leşenlerini bilemiyor. Fakat bu bi­leşenlerin ve sunduğu özellikleri, tasarrufları anlatmak çok önem taşıyor. Almanya’da çok uzun yıllar önce monte edilmiş ve kullanımda olan pencereler var. Pencere öyle 5 senede bir değiştireceğiniz bir yapı elemanı değil. Uzun yıllar hiz­met verecek şekilde bir seçim yapıl­ması gerek. Bizim ürünlerimizi alırken ilk başta daha maliyetli görünebilir fakat uzun dönemli baktığınızda sağladığınız tasarruf ile çok akıllıca bir yatırım olduğunu göreceksiniz. Kullanıcılara aldıkları üründen uzun dönemde sağlayacakları faydaları anlatmak son derece önemli.

Size ihracat çalışmalarınızı da sor­mak istiyorum. Çevre Ülkeleri de yönetmek için Türkiye’yi merkez olarak değerlendirdiğinizi biliyo­rum. Bu gelecekte de böyle mi de­vam edecek ?

Türkiye civarındaki ülkeleri ihracat konusunda desteklemek ve işbirliği yapmak istiyoruz. Aynı zamanda nerede kazançlarımızı arttırabile­ceğimize odaklanmak da önemli. Türkiye’de büyümek önemli stra­tejik olarak plan yapmanın önemi burada ortaya çıkıyor. Türkiye geniş bir Pazar lokal oyuncular var, ulus­lararası oyuncular var. Bu pazarda kesinlikle büyüme hedefimiz var. Ürünlerimizin kullanımını arttırmayı istiyoruz. Bu hedefimiz çevre ülke­lerde ki ihracat pazarları için de geçerli.

Kompleks yapılardan, ürünlerden uzağız. Oldukça basit, doğru ve kolay anlaşılır bir şekilde ürünlerimizi sunmak ve paylaşmak amacında­yız.

Bu yüzyılın trendi de bu zaten. “Ba­sit en iyidir” Mottosunun birçok alanda uygulandığını ve başarılı sonuçlar doğurduğunu da görüyo­ruz.

Kesinlikle katılıyorum. Ürünümüz yüksek performanslı olduğunda ve güveni verdiğinde bu noktadan hareketle kullanıcılara doğru ürünü sunarsınız. Benim sorumlu olduğum birçok ülke var Kuzey Amerika’da, Ko­re’de, Çin’de, Avusturalya’da, Orta Doğu ve Afrika’da satış yapıyoruz. Dünya çapında bir ürün platfor­mumuz var. Artık internet, sosyal medya gibi platformlarla tüm bil­gilere ulaşma çok kolay. Tüketiciler günümüzde çok farkındalıkla ürün seçimi yapıyor. Herkesin bir tarzı var. Buna yönelik tercihler de söz konu­su. Dolayısıyla birçok parametreye bir arada hizmet eden ürünler üret­mek zorundayız. Her şeyin ulaşılabi­lir, görülebilir olduğunu unutmadan hareket etmeliyiz. Bu nedenle de seçenekler sunmak zorundasınız.

Türkiye pazarında stabil bir duru­şunuz her zaman söz konusu oldu. Global rakiplerimiz zaman zaman pazara girdiler ama kalıcı olma­dılar. Bu konuda neler söylemek istersiniz ?

Biz burada uzun dönemli yatırım için varız, kısa dönemli kazanç için değil. Biz Profine olarak şirketimizin tüm yapılanmalarında da uzun dö­nemli hedefleri koyarız. Türkiye’de PVC sektörü gelecekte neler olur bilemiyoruz. Daha önce de söyle­diğim gibi doğru oranda rekabet olursa iyi bir şeydir.

20 yıl önce kullanılan malzemeler ile bugün kullanılan malzemeler çok farklı. Bunu burada ilk kez ifade edeceğim ki bizim tasarımcılarımız profili tasarlarken en son makine teknolojilerini dikkate almaktadır. Makina firmaları ile yakın iş birliği ile çalışırız. En hızlı, en ekonomik pencere üretimi için çalışırız. Tür­kiye’de de yakın çalıştığımız ma­kine firmaları var. Endüstrinin ge­leceğe nasıl baktığını belirlemek çok önemli. Uluslararası bir marka olmanın sorumluluklarını taşıyoruz. Sözünü verdiğimiz kalitenin, güve­nin her zaman arkasında durmak zorundayız. Pazarlar büyüdükçe, kazanç olanakları artar. Doğru ve eksiksiz üretim önem kazanır. Eğer Türkiye’de bir pencere üreticisi ise­niz gelin Profile ile görüşün. Sizi en güncel ürünlerimiz hakkında bilgi­lendirelim. Burada çok dinamik, güler yüzlü, işini çok seven bir ekip sizi bekliyor. Biz geçmişimizden öğ­renip, geleceğimizi yeniden tanım­lıyoruz.

Bu güzel mesaj ve röportaj için te­şekkür ederim.

Bir Yorum Yazın..