Sürekli Yenilikler Yapıp, Yeni Ürünlerle Piyasada Gündemde Kalmayı Hedefliyoruz

1993 yılından bu yana aksesuar üretimi yapan bir firma olarak, marka olmak ve bunu kalıcı hale getirmek için çaba sarf etmekteyiz.

 Windoform Satış ve Pa­zarlama Müdürü Ümit Ayhan, ‘‘Aksesuar’’ ko­nulu röportaj sorularımızı şu şekilde yanıtlatı;

Aksesuar piyasasının 2019 yılındaki faaliyetlerini değerlendirecek olur­sanız neler söylemek istersiniz?

2019 yılı aksesuar piyasasını bizim için değerlendirmek gerekirse; sek­tör hızla olumlu yönde ilerlemekte­dir. Yurt içinde ve yurt dışında ürün­lerimiz kabul görmekte ve talep sayısı hızla artmaktadır. Üretimde kalite bilinci geliştiği müddetçe bu talepler artmaya devam edecek­tir. Bu yöndeki değişim ister istemez üretim yapan firmaların da kendi kalite politikalarını revize etmelerini gerektirmektedir. Bizde bu yönde hazırlık yaptığımız ve üretimi plan­ladığımız için sıkıntı yaşamamakta­yız. Ancak buna hazırlıklı olmayan firmalar belirli bir seviyede kalmıştır.

Türkiye’nin aksesuar konusunda gelmiş olduğu noktayı nasıl bulu­yorsunuz? Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Maalesef bizim dışımızdaki firmalar­da gelişim ve değişim kavramları gelinen noktada çok durgun bir dönemdedir. Aksesuar üreticileri şimdiye kadar yenilik yapmadan çeşit üretmeden bu zamana kadar gelmiştir. Özellikle Alüminyum doğ­rama aksesuarı üreten firmalar ye­nilik yapmadan mevcudu devam ettirmeyi tercih etmişlerdir. Bilinçli ve kaliteli projelerde bu aksesuar­lar yerine ithal aksesuarların tercih edildiğini görememişler ya da gör­mek istememişlerdir. Bu da sektör­de kaliteli aksesuar yokmuş imajı yaratmış ve talepler ithale doğru yönlenmiştir.

Diğer yandan bizim gibi kalite bilin­ci oluşturmuş ve değişim yapmak isteyen firmalara yönelik ürünler üreten firmalar sivrilmeye başlamış­tır.

Piyasadaki ithal aksesuarlar ile yerli aksesuarları kalite noktasında kıyaslayacak olursanız nasıl bir de­ğerlendirme yaparsınız?

Son dönemde iç piyasada ithal aksesuarların talebinin azalması, biz ve bizim gibi değişimi ve yeni­liği hedeflemiş firmalar sayesinde olmuştur. Kalite bilinci hızla artma sından dolayı yurtdışına ihracat ra­kamlarımızda hızla artmakta ve her yeni yılda bir çok ülke tedarik ülke­lerine Türkiye‘yi de eklemektedir. Diğer yandan pazarın bu şekilde rekabetçi olması ithal aksesuar­larda da fiyat indirimlerine sebep olmuştur. Tabii ki ithal aksesuar ile boy ölçüşebilmemiz için ondan daha kaliteli ve daha iyisini

hedeflemeliyiz. Fakat fiyat politikasını da dengeli ayarlamalı ve onların altında ezilmemeliyiz. Kalite ve fi­yat dengesi, aksesuarda standartı oturtmada çok zor bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.

Bizler ise bu zorluğun farkında ve bilincinde olup, asıl zorluğun bunu sürdürülebilir bir politika olarak be­nimsemek olduğunu görmekteyiz. Ancak bu sayede düzgün ve kali­teli işler ortaya çıkmaktadır.

Aksesuar sektörü üzerindeki Çin etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaliteli ürün üretimi konusunda firmalara düşen görevler nelerdir?

Sektörümüzde, özellikle kol aksesu­arı olarak düşündüğümüzde, Çin etkisi ancak kilitli kollarda etkili ol­muştur. Aksesuar genelinde ise, bu etki kısıtlı kalmıştır. Yerli üretimlerin çoğunda hem daha kaliteli ve daha uygun fiyatlar oluşturulması, hem de Çin’den daha hızlı çö­zümlerin olması başka ihtiyaçları or­tadan kaldırmıştır. Kaliteli ürün üreti­mi yukarı da söylediğimiz gibi çok zor bir yoldur fakat firmalar kendini kabul ettirebilir ve bu çizgiyi aynı şekilde devam ettirebilirlerse işte o zaman zorluk ve sıkıntılar ortadan kalkacaktır.

Marka bilinirliğini artırma konusun­da ne gibi çalışmalar yapmaktası­nız? Markalaşmanın önemini kendi markanız üzerinden nasıl yorum­larsınız?

Marka bilinirliğini artırmak amaçlı sürekli yurt içi ve yurt dışı fuarların tamamına katılımcı ya da ziyaret­çi olarak katılmayı tercih ediyoruz. Bu da sürekli göz önünde olmamızı sağlamakta. Satışta da avantajlı hale getirmektedir. Ayrıca sürekli yenilikler yapıp yeni ürünlerle piya­sada gündemde kalmayı hedefli­yoruz.1993 yılından bu yana akse­suar üretimi yapan bir firma olarak marka olmaya ve öylece kalmaya çaba sarf etmekteyiz.

Bir Yorum Yazın..