TÜYAP Röportaj

Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları 2019 Yılında da Yükselişini Arttırarak Devam Ettirecek

Uluslararası ziyaretçi konusunda özellikle son derece yüksek bir ivme ile artış gösteren Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları, 2019 yılında katılımcılarımızın yeni pazarlara erişimini sağlamayı sürdürecektir.

Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları Pro­je Grup Başkanı Sema Topaloğ­lu ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide sorularımızı şu şekilde yanıtladı;

Avrasya Pencere 2019 Fuarı’nın yak­laşmakta olduğu bugünlerde fuar ile ilgili tanıtım çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Fuarlarımızı hem katılımcı hem de ziyaretçilerimiz adına daha verim­li kılabilmek adına sürdürdüğümüz tanıtım çalışmalarımızın tüm hızıyla devam ettiğini söyleyebiliriz. Katı­lımcılarımızı yurt içinden ve dünya­nın dört bir yanından nitelikli sektör profesyonelleri ile buluşturmak için yıl boyu sürdürmekte olduğumuz tanıtım faaliyetlerimiz pazarlama­nın her kolunu kapsayacak, çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde sürdürülüyor. Bir yandan sektör ile alakalı fuarlarda tanıtım çalışmala­rımızı sürdürürken, öte yandan yurt içi ve yurt dışında daha fazla nite­likli ziyaretçiye ulaşabilmek adına temaslarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, dijital pazarlama araçlarını da etkin bir şekilde kullanarak fuarların erişim alanını sürekli geliştirmeyi planlıyoruz.

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik açıdan sıkıntılı bu dönemi aşmanın en önemli yol­larından biri doğru pazarlama et­kinliklerinde yer almak. Fuarlar da bu platformların başında yer alıyor. Bu konuyu Pencere sektörü ve fuarı açısından değerlendirdiğinizde ne­ler söylemek istersiniz?

Belirttiğiniz gibi ekonomik açıdan darboğaza girildiği bu gibi dönem­lerde benim görüşüme göre bir fir­manın yapabileceği en büyük ha­talardan biri tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kısıntıya giderek hali hazırda azalma eğiliminde olan pa­zar payından daha da fazla feragat etmektir. Dolayısıyla, tüm sektör bile­şenlerinin aynı çatı altında bir araya geldiği fuarlar, mevcut olumsuzlukları bertaraf edebilmek adına büyük önem taşıyor. Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları da bu anlamda in­şaat sektöründeki durgunluğun ya­rattığı olumsuz havanın dağılacağı, katılımcı ve ziyaretçilerimizin gerek moral bulacağı gerekse yeni iş fırsat­ları ile atağa geçebileceği en prestijli ticari platform olma özelliğini sürdü­recektir.

Ayrıca bu yıl, katılımcılarımız fuar­larımız için Kosgeb desteğinin yanı sıra Ticaret Bakanlığı desteğinden de yararlanabilecek. Avrasya Pen­cere ve Cam Fuarları için geçerli olan Ticaret Bakanlığı desteği ile katılımcılarımız, Ticaret Bakanlığın­ca belirlenen gerekli yükümlülük­leri yerine getirdikleri taktirde stand harcamaları dahil 60.000 TL’ye ka­dar olan masraflarının yarısı Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

İhracat pazarları tüm sektörümüzün en çok önem verdiği konuların ba­şında geliyor. Bu pazarlarda 2019 fu­arına yönelik olarak yaptığınız çalış­malar için neler söylemek istersiniz?

Türk Lirasındaki değer kaybının sektör açısından son derece olumsuz bir tabloya sebebiyet verdiği ortada. Ancak madalyonun öbür yüzüne

bakacak olursak, bu durum ulusla­rarası alıcılar için Türk ürünlerini fiyat/ performans açısından son derece cazip bir konuma getirmiş bulunuyor. Bu da ihracat fırsatlarının artacağı, yerli üreticilerimizin yeni pazarlardan yeni iş birlikleri kurabileceği anlamı­na geliyor. Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları’nın geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre %32’lik rekor ulusla­rarası ziyaretçi artışı yakaladığını göz önünde bulundurduğumuzda, yeni pazarlara erişebilme fırsatları açısın­dan fuarlarımızın en uygun platform olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu durumda fuarı katılımcılarımız açısından daha da verimli hale ge­tirebilmek amacıyla bir yandan hâ­lihazırda güçlü olduğumuz Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Doğu gibi bölge­lerde Proje Ekibimiz ve Tüyap Yurtdışı Ofisleri aracılığıyla çalışmalarımızı sür­dürürken, öte yandan da Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polon­ya gibi ülkelerle Orta Avrupa Bölge­si’nden daha çok ziyaretçi çekmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelerde de etki alanımızı arttı­rarak buradan da daha fazla sektör profesyonelini fuarımızda ağırlamayı planlıyoruz.

Dijital pazarlama son yıllarda stra­tejiler arasında yerini aldı. Fakat yaşadığımız dönem birebir yapılan görüşmelerin önemini bir kez daha gösterdi. Bu konuda nasıl bir yol iz­liyorsunuz? Pazarlama da olmazsa olmaz dediğiniz konular neler?

Etkili bir pazarlama stratejisi oluştur­mak, pazarlamanın tüm araçlarını dengeli bir şekilde kullanmaktan ge­çer. Dolayısıyla, hem geleneksel hem de dijital pazarlama araçlarının etkin bir şekilde kullanımı fuarı doğru kitle­lere ulaştırmak adına büyük önem taşıyor. Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları Proje Ekibi olarak biz de çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyor, hedeflediğimiz kitlenin beklentilerine göre doğru pazarlama yöntemini uygulayarak fuar için maksimum katkıyı alabilmeyi hedefliyoruz.

Sosyal Medya platformlarını ne ka­dar etkin olarak kullanıyorsunuz?

Sosyal Medya günümüzde kitlele­re ulaşım açısından oldukça büyük öneme sahip. Bu açıdan bizlerin de sosyal medya kanallarında etkin bir şekilde yer alması kaçınılmaz bir ge­reklilik haline geldi. Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları ekibi olarak biz de bu sebeple facebook ve linke­din aracılığı ile sektör profesyonelleri ile iletişimimizi canlı tutmaya devam ediyor, takipçilerimizin ilgisini daha çok çekecek şekilde içerik yöneti­mini sürekli olarak güncelleyip sosyal medya kanallarımızı daha da cazip hale getirmeye gayret gösteriyoruz.

2019 Fuarı ile ilgili dikkat çekmek istediğiniz konular neler? Katılımcı ve ziyaretçilere iletmek istediğiniz önemli noktalar neler?

Az önce de belirttiğim gibi özellik­le uluslararası ziyaretçi konusunda son derece yüksek bir ivme ile ar­tış gösteren Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları 2019 yılında da bu yükselişi arttırarak devam ettirecek, katılımcılarımızın yeni pazarlara eri­şimini sağlamayı sürdüreceğiz. 2018 yılında 109 ülkeden 70.909 ziyaretçi­ye ev sahipliği yapan fuarlarımızın bu yıl 2018’deki başarısının üzerine çıka­cağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Web si­telerimizin 2018 yılında bir önceki yıla göre daha fazla tıklanma alması ve E-Davetiye alımının bir önceki yılın bu dönemine göre %50’nin üzerinde art­mış olması da bunu kanıtlar nitelikte.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Tüm sektör profesyonellerinin yeni yılı­nı kutlar, 2019 yılında sağlık, başarı ve esenlikler dileriz. 6-9 Mart 2019 tarihin­de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’n­de görüşmek dileğiyle…

Bir Yorum Yazın..